Moje konto Moje konto
Koszyk jest pusty
Imprezowicze!!!

Zapraszamy do sklepu internetowego, który stworzyliśmy w oparciu o doświadczenia w prowadzeniu imprez dla dzieci i dorosłych - www.skrzat.net . Mamy nadzieję, że asortyment, który znajdziecie Państwo w naszym sklepie sprosta Państwa wymaganiom.

Zgromadziliśmy w swoim asortymencie artykuły z różnych firm,których przydatność i atrakcyjność sprawdziliśmy przy okazji organizacji imprez urodzinowych, festynów, zabaw choinkowych. Dlatego z łatwością odpowiemy na pytania dotyczące prezentowanego asortymentu!
Zapraszamy do zapoznania z hitami imprezowymi!!!
Ceny w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem zakupów.

Regulamin konkursu na FB

REGULAMIN Konkursu

https://www.facebook.com/skrzatparty/posts/2942118452683687

1. Organizatorem Kokursu („Konkurs”) jest Jacek Chodasewicz - Firma Skrzat - Urodziny z pomysłem ul. Krańcowa 82/48, 20-356 Lublin, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, Nip: 946-175-02-06 („Organizator”).

2. Czas trwania Konkursu: od dnia 08.12.2020 roku od godziny 12:00 do dnia 13.12.020 roku do godziny 20:00

 

3. Miejscem Konkursu jest fanpage Organizatora dostępny na portalu społecznościowym Facebook pod adresem https://www.facebook.com/skrzatparty („Fanpage Ogranizatora”).

4. Konkurs przeznaczony jest osób fizycznych, które ukończyły 18. rok życia, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy spełnią warunki niniejszego regulaminu („Uczestnik Konkursu”). W konkursie nie jest dopuszczalne tworzenie kont na portalu społecznościowym Facebook i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

 

5. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie, zaś relacje między Uczestnikiem Konkursu, a serwisem społecznościowym Facebook określa regulamin serwisu dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms

6. Konkurs nie stanowi gry losowej, loterii fantowej, zakładu wzajemnego ani loterii promocyjnej, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19.11. 2009 r. o grach hazardowych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 847, z późn. zm.).

7. Do udziału w Konkursie niezbędne jest, w okresie trwania Konkursu, spełnienie łącznie następujących warunków:

a) posiadanie zarejestrowanego aktywnego konta na portalu społecznościowym Facebook,

b) zebranie jak największej ilości polubień w komentarzu pod postem głównym konkursu. W komentarzu należy wpisać „Nagroda”

 

8. Nie jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie, ale Organizatorowi będzie miło, jeśli Uczestnik publicznie udostępni post konkursowy swoim profilu na portalu społecznościowym Facebook oraz polubi Fanpage Organizatora.

9. Zwycięzcą Konkursu zostanie 1 osoba („Laureat”), która otrzyma najwięcej polubień pod swoim komentarzem zamieszczonym pod postem głównym konkursu . Laureat zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody poprzez wiadomość prywatną w serwisie społecznościom Facebook.

10. Nagrodą w Konkursie jest 100 zł do wydania w sklepie Jacek Chodasewicz - Firma Skrzat - Urodziny z pomysłem ul. Krańcowa 82/48, 20-356 Lublin www.skrzatparty.pl

11. Organizator oczekuje na wskazanie przez Laureata danych adresowych do wysyłki nagrody w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych po ogłoszeniu wyników Konkursu . Kontakt z Organizatorem powinien nastąpić poprzez wiadomość prywatną wysłaną za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook. Wysyłka nagrody do Laureata następuje na koszt Organizatora. Adres wysyłki nagrody musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Laureat w terminie wskazanym w niniejszym ustępie nie skontaktuje się z Organizatorem i nie poda swoich danych do wysyłki nagrody, Laureat traci prawo do nagrody, a nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

12. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę, czy też wymiany nagrody. Nie narusza to uprawnień Uczestnika Konkursu wynikających z rękojmi za wady, które będą realizowane na zasadach określonych w przepisach prawa.

13. Uczestnik Konkursu przystępując do udziału w Konkursie wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych osobowych na Fanpage Organizatora w sposób wskazany w niniejszym regulaminie.

14. Uczestnik Konkursu przystępując do udziału w Konkursie akceptuje warunki niniejszego regulaminu i oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu.

15. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 („Rozporządzenie „RODO”) oraz powszechnie obowiązujących przepisów. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Podstawa prawna przetwarzania danych jest art. 6. ust. 1. lit. b) Rozporządzenia RODO. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię i nazwisko i/lub nick Uczestnika Konkursu na portalu społecznościowym Facebook, a w przypadku Laureatów także data urodzenia w celu weryfikacji wieku i adres do wysyłki nagrody.

16. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie dla celów Konkursu. Po zakończeniu Konkursu, wydaniu nagród i upływie terminu do składania reklamacji dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną usunięte przez Organizatora. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania odrębnej zgody uczestnika, co nie dotyczy danych przekazywanych w celu wysyłki nagrody do Laureata. Uczestnik Konkursu ma prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody, a także ma prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie, jeżeli działania Uczestnika Konkursu są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub niniejszym regulaminem Konkursu oraz regulaminem serwisu społecznościowego Facebook.

18. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, zarządzany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook, ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Facebook. Odpowiedzialność serwisu Facebook w związku z Konkursem jest zasadniczo wyłączona.

19. Reklamacje dot. Konkursu powinny być zgłaszane na adres Organizatora tylko w formie mailowej na adres biuro@skrzat.net, wpisując w tytule wiadomości „Reklamacja – konkurs na FB”. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres osoby zgłaszającej reklamację, a także powód i szczegółowe uzasadnienie reklamacji. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika Konkursu. Każda z reklamacji jest rozpatrywana indywidualnie przez Organizatora.

20. Organizator informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Organizatora, Uczestnik Konkursu może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie,ul. Tomasza Zana 38 "C", 20-601 Lublin, www.ihlublin.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Uczestnik Konkursu ma także możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

21. Wszystkie treści dot. Konkursu zawarte w materiałach informacyjno-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.

22.W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

23. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulamin jedynie z ważnych przyczyn (np. zmiana zasad Konkursu, zmiana terminu trwania Konkursu, zmiana przepisów prawa). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, odpowiednia informacja o zmianach w regulaminie zostanie umieszczona na Fanpage`u Organizatora z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. W razie braku akceptacji zmienionego regulaminu, Uczestnik Konkursu ma prawo do rezygnacji z udziału w Konkursie. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Uczestnika Konkursu do rezygnacji z udziału w Konkursie w każdym czasie

 

24. Treść regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na Fanpage`u Organizatora ( https://www.facebook.com/skrzatparty ).

 

Lublin, dnia 08.12.2020 roku